Γυμνάσιο

Εκπαιδευτικά προγράμματα Inventors Juniors για παιδιά γυμνασίου

Περιγραφή Προγράμματος

Για τους μαθητές Γυμνασίου  τα προγράμματα είναι εστιασμένα και δημιουργημένα με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εκμεταλλεύονται όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν τα προηγούμενα έτη και αφετέρου να τα εισάγουν στον πραγματικό κόσμο της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας.
Οι μαθητές  μαθαίνουν να σκέφτονται ως μηχανικοί και συνδέουν τη συνεργατική μάθηση STEM και την ολιστική ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη μελλοντική τους καριέρα.

Δεξιότητες

Γέννηση ιδεών, σχεδιασμός ιδεών, δημιουργική εργασία με άλλους, αποτελεσματική ακρόαση, δεξιότητες παρουσίασης, επικοινωνία με χρήση ψηφιακών μέσων, ανακάλυψη, ανάλυση προβλήματος, επίλυση προβλήματος, λογική, συνεργασία, υπευθυνότητα, ηγεσία και πρωτοβουλία, παραγωγική ανατροφοδότηση.

Παρουσίαση Προγράμματος

Το πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου είναι ειδικά διαμορφωμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων ηλικιών. Συγκεκριμένα οι μαθητές Γυμνασίου δημιουργούν ένα ενιαίο τμήμα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι το PBL και Design Thinking.
Τα προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων μέσω Project Based Learning (PBL) αξιοποιούν επίσης σε ένα βαθμό και τη μεθοδολογία Problem Based Learning καθώς και το μοντέλο Design Thinking.
Η PBL αποτελεί ένα διδακτικό μοντέλο που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Δίνει έμφαση στις μαθησιακές δραστηριότητες που είναι μακροπρόθεσμες, διαθεματικές – διεπιστημονικές και μαθητοκεντρικές.
Τα σχέδια εργασίας υποστηρίζουν τη συλλογική δράση, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην αυτονομία των μαθητών και ενισχύουν την κριτική ικανότητα. Ειδικότερα, η χρήση Νέων Τεχνολογιών και η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών κατά τη συλλογή πληροφοριών αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση.
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, διεύρυνση της βάσης γνώσεων, βελτίωση της επικοινωνίας και ενίσχυση των διαπροσωπικών / και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση ηγετικών ικανοτήτων, και αυξημένη δημιουργικότητα.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα των τάξεων Γυμνασίου εισάγει σταδιακά τους μαθητές μας σε έννοιες επιχειρηματικότητας. Με βάση μία θεματική οι μαθητές εντοπίζουν προβλήματα, ασχολούνται και μελετούν σε βάθος ένα πρόβλημα που έχουν ταυτοποιήσει και στη συνέχεια οδηγούνται σε λύση δημιουργώντας κάποιο πρωτότυπο και στη συνέχεια κάποιο τελικό προϊόν.
Οι διαδικασίες ελέγχου και βελτιώσεων είναι διαρκείς. Αξιοποιούνται διάφορες τεχνικές και προγραμματιστικές πλατφόρμες. Επιπλέον και απλά καθημερινά υλικά αποκτούν νόημα και χρηστικότητα με φαντασία και δημιουργικότητα. Τέλος, αξιοποιούνται και διαδικασίες 3D Design και Printing.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Ημέρες και Ώρες

Τρίτη, 18:00-19:30

Τμήμα

Τα τμήματα είναι 12μελή. Η αναλογία μαθητή προς προπονητή είναι 6:1

Προπονητές

Οι εκπαιδευτές της Ακαδημίας είναι ειδικοί στον τομέα τους, κατέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες στη διδακτική, στη ρομποτική, στη μηχανική και στις κατασκευές.